Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru (ďalej len "predávajúci") a konečným spotrebiteľom (ďalej len "kupujúci"). Základné ustanovenia

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť. Predávajúci

Škodcistop so sídlom: Februárová 457, 95619 Krnča, Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii Kontakty. Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch. Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel. Objednanie tovaru

Objednať si môžete: telefonicky: 0918484032 email: skodci@gmx.com alebo písomne: na adrese Škodcistop Februárová 457, 95619, Krnča

Cena tovaru

Ceny uvedené na stránkach obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom internetového obchodu a sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH. Cena tovaru je určovaná podľa platného cenníka. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar za cenu platnú v čase objednania tovaru. Platobné podmienky

Platba bude vykonávaná v EUR.

Dobierka. - Predávajúci odošle tovar s faktúrou kupujúcemu prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., kupujúci zaplatí za tovar pri jeho prevzatí.

Poštovné a balné

Poštovné a balné účtujeme podľa výšky hmotnosti zakúpeného tovaru a to prostredníctvom Slovenskej pošty a.s. do 2 kg zásielky 4.- EUR., do 5 kg zásielky 5.-EUR., do 10 kg zásielky 6.-EUR.,

Dodacie podmienky

Predávajúci odošle objednaný tovar 8-10 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Tovar posielame na dobierku prostredníctvom Slovenskej pošty a.s., Záručné podmienky

Záručná doba je 24 mesiacov. Ako doklad slúži dodacia faktúra. Reklamačné podmienky

Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u predávajúceho. Informuje ho o tom najskôr emailom: skodci@gmx.com

Počas záručnej doby kupujúci má právo na bezplatné odstránenie chyby výrobku po predložení tovaru vrátane príslušenstva spolu s dokladom o jeho zakúpení.

Predávajúci nezodpovedá za poškodenie spôsobené kupujúcim: Mechanické poškodenie, napr. pri páde výrobku, vlastným zásahom do výrobku kupujúcim.

Kupujúci sa zaväzuje:

  • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,

  • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody